Image Alt
Polityka płatności

Wstęp

Niniejsza Polityka Płatności [„Polityka Płatności”] wydana jest przez Unity Line Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Szczecinie przy Pl. Rodła 8, kod pocztowy: 70-419, NIP: 3020001748, REGON: 321457024, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000487684, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, tel. 91 3595695, e-mail: unity@unityline.pl [„Unity Line”] i stanowi uzupełnienie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną [„Regulamin„].

Jeżeli z niniejszego dokumentu nie wynika co innego, słowa rozpoczynające się z wielkiej litery posiadają znaczenie takie, jakie zostało im nadane w Regulaminie.

Polityka Płatności określa zasady dokonywania płatności przez Użytkownika na rzecz Unity Line oraz ewentualnych zwrotów należności z tych płatności.

Zapłata za Bilet

Płatności za Bilet można dokonać:

  1. w biurze podróży Unity Line w Szczecinie mieszczącym się w Szczecinie przy Pl. Rodła 8 – gotówką lub kartą płatniczą;
  2. za pośrednictwem Systemu on-line w serwisie skandynawskiepodroze.pl.

Waluta płatności

Płatności przyjmowane są wyłącznie w złotych polskich (PLN), bez względu na sposób płatności.

Sposób realizacji płatności w Systemie on-line

Płatność za Bilet w Systemie on-line, może zostać dokonana przelewem bankowym za pośrednictwem operatora płatniczego Tpay.

Przelewy bankowe obsługiwane w Systemie On-line to: Alior Bank (Płacę z Alior Bankiem), Bank Pekao S.A. (Pekao24Przelew), PKO BP (Płacę z IPKO), Inteligo (Płacę z Inteligo), mBank (mTransfer), ING (Płać z ING), Millennium (Płatności Internetowe Banku Millennium), Santander Consumer Bank (Przelew24), Eurobank (Eurobank – Płatność Online), Citi Handlowy (Płacę z Citi Handlowy), Credit Agricole (Credit Agricole Przelew Online), Getin Bank (Getin Bank – płatności natychmiastowe – Pay By Link), T-Mobile Usługi Bankowe (T-Mobile – Usługi Bankowe), Bank Pocztowy (Pocztowy24), Plus Bank (Płacę z Plus Bank), PBS (Płacę z PBS), Banki Spółdzielcze.

Żądanie otrzymania faktury VAT

W przypadku zakupu Biletu w Biurze Podróży Unity Line, przed zapłatą należy poinformować Unity Line o chęci uzyskania faktury VAT oraz podać dane do jej wystawienia. W przypadku niedopilnowania tej procedury przez Użytkownika lub Pasażera, faktura VAT nie zostanie wystawiona.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer (NIP), za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Oznacza to, że od 1 stycznia 2020 r. wystawianie faktury do paragonu jest możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy.

W przypadku zakupu Biletu za pośrednictwem Systemu on-line w serwisie skandynawskiepodroze.pl, o chęci uzyskania faktury VAT należy poinformować Unity Line przed zapłatą, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza zawierającego takie żądanie. W przypadku niezaznaczenia odpowiedniego pola formularza zawierającego żądanie uzyskania faktury VAT, nie zostanie ona wystawiona.

Zwrot płatności

Zwrot płatności za Bilet jest możliwy na zasadach określonych w Warunkach Przewozu.

W celu otrzymania należnego zwrotu płatności za Bilet, należy wysłać wniosek na adres elektroniczny reklamacje@unityline.pl.

Wniosek powinien zawierać: 

  1. imię i nazwisko Użytkownika; 
  2. numer telefonu;
  3. adres poczty elektronicznej;
  4. numer rezerwacji – jeżeli został przekazany Użytkownikowi.

Należny zwrot dokonywany jest w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku w formie, w której dokonano płatności. W przypadku, gdy płatność dokonywana była przelewem na rachunek bankowy, zwrot będzie dokonywany na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.

Reklamacje dotyczące płatności wykonywanych za pośrednictwem Systemu on-line w serwisie skandynawskiepodroze.pl

Reklamacje dotyczące Płatności wykonywanych za pośrednictwem Systemu on-line w serwisie skandynawskiepodroze.pl Użytkownik może składać, według własnego wyboru:

  1. do Unity Line na adres elektroniczny reklamacje@unityline.pl niezwłocznie po zdarzeniu, którego dotyczą. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane i informacje: przyczynę reklamacji, opis zastrzeżeń, adres e-mail, identyfikator transakcji, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego, datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność. Po otrzymaniu reklamacji, Unity Line niezwłocznie przekaże je operatorowi płatniczemu Tpay celem jej rozpatrzenia;
  2. do operatora płatniczego Tpay, w formie pisemnej, w tym przesyłką pocztową na adres Tpay (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6), telefonicznie, w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza znajdującego się pod adresem https://tpay.com/kontakt/formularz-kontaktowy lub na adres poczty elektronicznej kontakt@tpay.com. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane i informacje: przyczynę reklamacji, opis zastrzeżeń, adres e-mail, identyfikator transakcji, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego, datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność. Tpay zobowiązuje się do obsługi reklamacji Użytkowników oraz udzielania im odpowiedzi najpóźniej w ciągu 15 dni. Odpowiedź na reklamację jest wydawana zgodnie z życzeniem Użytkownika na jego adres poczty elektronicznej. W innych przypadkach Tpay udziela odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Szczegółowa procedura reklamacji znajduje się w linku: https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf.

Zmiany polityki

Informujemy, że niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona lub zaktualizowana.