Image Alt
Ogólne Warunki Umów o Udział w Imprezie Turystycznej

Obowiązują: od [________] roku do dnia wprowadzenia zmian

 

1. Postanowienia Ogólne

  1. Niniejsza Ogólne Warunki Umów o Udział w Imprezie Turystyczej [OWU] regulują zasady zawierania umów o udział w imprezie turystycznej [Umowa] przez Unity Line Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze działające przez swój oddział przedsiębiorcy zagranicznego Unity Line Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce (Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin) [Organizator] z uczestnikami imprez turystycznych [Uczestnik], jak również uprawnienia i obowiązki stron Umowy.
  2. Organizator oświadcza, że jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych [Ustawa] oraz uzyskał wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod nr 9678. Organizator oświadcza, iż prowadzi działalność organizatora turystyki w zakresie i na zasadach zgodnych z postanowieniami Ustawy.
  3. Niniejsze OWU mają zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych przez Organizatora, w szczególności Umów zawieranych przez stronę internetową [____________], chyba że co innego wynika z treści Umowy zawartej z Uczestnikiem. 

 

2. Zawarcie umowy

  1. Zawarcie Umowy następuje w chwili łącznego spełnienia następujących warunków:  
   1. rezerwacji imprezy turystycznej w sposób określony w pkt 2.2 OWU,
   2. zapłaty ceny lub zaliczki na poczet ceny w sposób określony w pkt 3 OWU.
  2. Rezerwacja może zostać dokonana przez Uczestnika w jeden z poniższych sposobów:
   1. drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza na stronie internetowej [__________],
   2. drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres [______],
   3. telefonicznie za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu [_____]
   4. [_____________].
  3. Skuteczne dokonanie rezerwacji, o której mowa w pkt 2.2, możliwe jest wyłącznie w przypadku złożenia oświadczenia przez Uczestnika dokonującego rezerwacji o zapoznaniu się ze wszystkimi informacjami i dokumentami przekazanymi przez Organizatora. Powyższe oświadczenie zostanie dokonane w formie elektronicznej na stronie internetowej lub poprzez wiadomość e-mail przesłaną do Organizatora na adres [______].  
  4. Osoba dokonująca rezerwacji musi być pełnoletnia i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. 
  5. Poprzez dokonanie rezerwacji Uczestnik wyraża wolę zawarcia umowy i czyni to w imieniu własnym oraz wszystkich osób zgłoszonych do uczestnictwa w imprezie turystycznej, jak również przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu dotrzymania przez Uczestników warunków umowy określonych w niniejszych OWU oraz w dokonanym zgłoszeniu. Uczestnik dokonujący rezerwacji zobowiązuje się nadto do przekazania wszystkim osobom zgłoszonym do uczestnictwa wszelkich informacji dotyczących imprezy turystycznej przekazanych mu przez Organizatora przed lub po dokonaniu rezerwacji i zawarciu umowy. 
  6. Uczestnik dokonujący rezerwacji i zawierający umowę w imieniu własnym oraz pozostałych osób zgłoszonych do uczestnictwa przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu zapłaty pełnej ceny imprezy turystycznej za wszystkich Uczestników zgłoszonych do uczestnictwa.
  7. W chwili zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu Organizator przekazuje na adres e-mail wskazany przez Uczestnika dokonującego rezerwacji na trwałym nośniku wszelkie istotne informacje dotyczące imprezy turystycznej, w szczególności w zakresie określonym w Ustawie. Uczestnik może zażądać potwierdzenia zawarcia Umowy w formie papierowej, jeżeli Umowa została zawarta przy jednoczesnej obecności stron.

 

3. Dokonanie zapłaty i Cena.

  1. Wraz ze skutecznym dokonaniem rezerwacji Uczestnik jej dokonujący zobowiązuje się do płatności zaliczki lub pełnej ceny imprezy zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie internetowej lub przekazanymi przez Organizatora niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji. W przypadku braku dokonania płatności w terminie 1 dnia od dnia skutecznego dokonania rezerwacji, rezerwację uważa się za nieistniejącą. 
  2. Jeżeli zgodnie z informacjami przekazanymi przez Organizatora Uczestnik po dokonaniu rezerwacji dokonuje płatności zaliczki, brak wpłaty pozostałej części ceny w uzgodnionym terminie uprawnia Organizatora do jednostronnego odstąpienia umowy z Uczestnikiem. W takim wypadku zastosowanie znajduje pkt 9.2. niniejszych OWU. 
  3. Za dzień dokonania płatności rozumie się dzień uznania środków na rachunku bankowym Organizatora. 
  4. Płatność ceny następować będzie:
   1. w przypadku rezerwacji umowy zgodnie z pkt 2.2.1. poprzez system płatności udostępniony na stronie internetowej Organizatora lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora;
   2. w przypadku rezerwacji dokonanej w inny sposób przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora. 
  5. Rodzaj i zakres świadczeń w ramach imprezy turystycznej określony jest w oparciu o informacje przedstawione przez Organizatora na stronie internetowej [_____________] lub przekazane Uczestnikowi w drodze mailowej lub pisemnej. Przed dokonaniem rezerwacji Organizator zastrzega sobie prawdo do zmiany rodzaju i zakresu świadczeń.
  6. Ceny świadczeń w ramach imprezy turystycznej oraz ewentualnych świadczeń dodatkowych przedstawione są na stronie internetowej [__________] lub innych dokumentach/informacjach przekazanych Uczestnikowi przed dokonaniem rezerwacji. Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych. 
  7. Cena imprezy turystycznej lub świadczeń dodatkowych nie obejmuje dodatkowych niewymienionych wprost kosztów związanych z uczestnictwem w imprezie turystycznej, w szczególności nie dotyczy kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień, dodatkowych ubezpieczeń itp. 

 

4. Przeniesienie praw i obowiązków. 

  1. Uczestnik może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki Uczestnika.
  2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt 4.1. powyżej, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.
  3. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt 4.1. powyżej, będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, Organizator ma prawo wskazać je Uczestnikowi i żądać ich zapłaty. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora na skutek przeniesienia Umowy.
  4. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika biorącego udział w imprezie turystycznej Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

 

5. Niezgodności

  1. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, poinformować Organizatora lub agenta turystycznego za pośrednictwem, którego została zawarta Umowa o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie imprezy turystycznej.
  2. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych wchodzących w skład imprezy turystycznej nie jest wykonywana zgodnie z Umową, Organizator usuwa taką niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą.
  3. W przypadku, gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a Organizator nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Uczestnika, Uczestnik ma prawo do rozwiązania Umowy.
  4. Do usuwania niezgodności zgłoszonych przez Uczestnika stosuje się w szczególności przepisy art.48-50 Ustawy.

 

6. Obowiązki Organizatora

  1. Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych Umową, jak również do  niezwłocznego udziela odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, o której mowa w art.52 Ustawy, w szczególności do udzieleniu odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej i udzieleniu Uczestnikowi pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, o których mowa w art. 48 ust. 5 Ustawy.
  2. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia Uczestnikowi pomocy, o której mowa w pkt 6.1. powyżej, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Uczestnika lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z udzieleniem Uczestnikowi pomocy.

 

7. Zmiana ceny Imprezy Turystycznej

  1. Organizator ma prawo do podwyższenia ceny imprezy turystycznej  jeżeli bezpośrednim skutkiem zmiany jest:
   1. cena przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
   2. wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;
   3. kurs walut mających znaczenie dla imprezy turystycznej.
  2. Cena imprezy turystycznej ustalona w Umowie nie może zostać podwyższona w okresie 20 dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.
  3. W wypadku zmiany ceny imprezy turystycznej  Organizator powiadamia Uczestnika na trwałym nośniku, w sposób jasny i zrozumiały, o zmianie ceny imprezy turystycznej  oraz uzasadnia podwyżkę ceny imprezy turystycznej  i wskazuje sposób jej obliczenia.
  4. Uczestnik ma prawo do obniżenia ceny imprezy turystycznej odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w pkt 7.1.  powyżej, które nastąpiło po zawarciu Umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Obniżenie ceny imprezy turystycznej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje na pisemny wniosek Uczestnika zawierający uzasadnienie obniżenia ceny imprezy turystycznej i wskazanie sposobu jej obliczenia. W wypadku zastosowania postanowień niniejszego punktu i obniżenia ceny imprezy turystycznej Organizator może odliczyć od zwrotu należnego Uczestnikowi rzeczywiste koszty obsługi, które na pisemne żądanie Uczestnika podlegają udokumentowaniu.

 

8. Zmiana warunków Umowy.

 1. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Organizator może dokonać jednostronnie zmiany warunków Umowy w wypadkach określonych w pkt 7.1. lub w wypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
  1. zmiana jest nieznaczna;
  2. poinformuje Uczestnika o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.
 2. Jeśli przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Organizator:
  1. będzie zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych, lub
  2. nie będzie mógł spełnić specjalnych wymagań, o których poinformował Uczestnika przed zawarciem Umowy, lub
  3. zaproponuje zgodnie z pkt 7. podwyższenie ceny imprezy turystycznej przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy turystycznej;
  to Organizator zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia o tym Uczestnika na trwałym nośniku.
 3. Powiadomienie o którym mowa w pkt 8.2. będzie nadto zawierać informacje o:
  1. zmianach warunków umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę;
  2. rozsądnym terminie, w którym Uczestnik zobowiązany będzie poinformować Organizatora Turystyki o swojej decyzji, o której mowa w pkt 8.5.;
  3. odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku braku odpowiedzi Uczestnika w terminie, o którym mowa powyżej w pkt 8.3.2.;
  4. zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana.
 4. W wypadku wskazanym w pkt 8.1. powyżej, Organizator może jednocześnie zaoferować Uczestnikowi zastępczą imprezę turystyczną.
 5.  W terminie wyznaczonym przez Organizatora zgodnie z pkt 8.3.2. Uczestnik ma obowiązek poinformowania, że:
  1. przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
  2. odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo
  odstępuje od Umowy oraz przyjmuje zaoferowaną zastępczą imprezę turystyczną.
 6. W wypadku odstąpienia od Umowy na podstawie pkt 8.3.3. albo pkt 8.5.2., Organizator nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron zwróci wpłaty dokonane przez Uczestnika lub w jego imieniu. W wypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym Uczestnik będzie zwolniony od wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy.
 7. Rezygnacja przez Uczestnika z wykorzystania świadczeń przewidzianych Umową lub ich części lub zaniechanie Uczestnika w powyższym zakresie nie stanowi uzasadnionej podstawy do zwrotu ceny imprezy turystycznej lub jakiejkolwiek części tej ceny.

9. Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie

  1. Uczestnik może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
  2. W wypadku odstąpienia od Umowy, Uczestnik będzie zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty na rzecz Organizatora za odstąpienie od Umowy w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym przez Organizatora do daty zawiadomienia Organizatora przez Uczestnika o odstąpieniu od Umowy.
  3. Opłata wskazana w pkt 9.2. podlega potrąceniu z wpłat dokonanych przez Uczestnika.
  4. Uczestnik może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie wyłącznie w wypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz Uczestników do miejsca docelowego. W wypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym Uczestnik może żądać wyłącznie zwrotu w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi odpowiedniego oświadczenia na piśmie wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
  5. Organizator może rozwiązać niniejszą Umowę i dokonać w terminie 14 dni od daty doręczenia Uczestnikowi odpowiedniego oświadczenia pełnego zwrotu Uczestnikowi wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
   1. liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana Uczestnikowi przed zawarciem Umowy, a Organizator powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu Umowy w terminie określonym w Umowie w odpowiednim terminie wynikającym z Ustawy, lub
   2. Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu niniejszej umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

 

10. Odpowiedzialność Organizatora

  1. Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich świadczeń objętych Umową. Szczegółowe zasady odpowiedzialności Organizatora określa Ustawa, w szczególności art. 48 i art. 50 Ustawy. 
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub koszty będące następstwem udziału Uczestnika w imprezie turystycznej pomimo stanu zdrowia nieodpowiedniego do właściwości imprezy turystycznej oraz wchodzących w jej skład usług turystycznych.
  3. Roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych w ramach Umowy przedawniają się z upływem 3 lat.

 

11. Inne postanowienia

  1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w miejscu pobytu lub podczas podróży, w szczególności przepisów celno-dewizowych.
  2. Jeżeli program imprezy turystycznej zakłada przekroczenie granicy państwa, warunkiem uczestnictwa w imprezie turystycznej jest obowiązek posiadania przy sobie przez Uczestnika ważnego dokumentu tożsamości stwierdzającego obywatelstwo (w szczególności dowodu osobistego lub paszportu) uprawniającego Uczestnika lub osoby za które Uczestnik ponosi odpowiedzialność do przekroczenia granicy odpowiedniego państwa.
  3. Jeśli impreza turystyczna obejmuje podróż autokarem, podczas przebywania w autokarze wszystkich Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych lub palenia tytoniu lub używania środków odurzających.
  4. Kolejność wsiadania i zajmowania miejsc w autokarze na miejscu zbiórki w dniu wyjazdu jest uzależniona od kolejności dokonania pełnej wpłaty ceny imprezy turystycznej. Kolejność ta jest uwzględniana na liście uczestników imprezy turystycznej, według której przedstawiciel Organizatora będzie wyczytywał nazwiska Uczestników na miejscu zbiórki. Zasady wskazane w zdaniu poprzedzającym nie mają zastosowania w wypadku kobiet w zaawansowanej widocznej ciąży oraz inwalidów, które to osoby mają pierwszeństwo przy wyborze miejsca w autokarze według ich uznania.

 

12. Ubezpieczenie

  1. Uczestnicy podlegają ubezpieczeniu grupowemu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej przez Organizatora Turystyki na rzecz Uczestników. Uczestnik dokonujący rezerwacji działając w imieniu własnym i pozostałych Uczestników oświadcza, że upoważnia Organizatora do zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym na warunkach według uznania Organizatora z podmiotem wybranym według uznania Organizatora.
  2. Ubezpieczycielem w ramach ubezpieczenia, o którym mowa pkt 12.1. jest [________].
  3. Cena imprezy turystycznej obejmuje ubezpieczenie Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), kosztów leczenia, ratownictwa i transportu (KL). Sumy ubezpieczeń wskazanych w zdaniu poprzedzającym wynoszą (za jedno i wszystkie zdarzenia) wynoszą:
   1. dla kosztów leczenia (KL) 15 000  EUR;
   2. dla kosztów ratownictwa (KR) 5 000 EUR;
   3.  dla NNW 3 000 EUR.
  4. Szczegółowe warunki ubezpieczenia Uczestników w ramach ubezpieczenia, o którym mowa pkt 12.3. zawierają Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Travel World” TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Organizator przekazuje warunki ubezpieczenia Uczestnikowi dokonującemu rezerwacji przed zawarciem Umowy.

 

13. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich.

  1. Spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem oraz sprawy ze skarg lub reklamacji Uczestników mogą być rozstrzygane przy użyciu metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w Ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich lub platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
  2. W wypadku metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w Ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Organizator Turystyki są:
   1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego nr 4, 70-502 Szczecin, strona internetowa: www.wiih.pomorzezachodnie.pl, e-mail: sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl;
   2. Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), (Urząd Komisarza ds. Komunikacji Elektronicznej i Regulacji Pocztowych – ΓΕΡΗΕΤ), λιουπόλεως 12, Λευκωσία, 1101, Cypr, strona internetowa: http://www.ocecpr.org.cy/, e-mail: info@ocecpr.org.cy.
  3. Pełny wykaz podmiotów uprawnionych w rozumieniu Ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich zajmujących się polubownym rozstrzyganiem sporów konsumenckich dostępny jest po adresem: „http://polubowne.uokik.gov.pl/wyszukano”.
  4. Więcej informacji na temat metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępnych jest w portalu prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: „http://polubowne.uokik.gov.pl/”.
  5. W wypadku metod pozasądowego rozwiązywania sporów o których mowa Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE. 
  6. Platforma platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) dostępna jest pod adresem: „ec.europa.eu/odr”.
  7. Więcej informacji na temat internetowego rozstrzygania sporów za pomocą platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) zarządzanej przez Komisję Europejską dostępnych jest na stronie: „europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/resolving-disputes/index_pl.htm”.

14. Postanowienia końcowe

  1. Organizator przyjmuje, co Uczestnik potwierdza, że oświadczenia i informacje złożone przez Uczestnika dokonującego rezerwacji są prawdziwe i kompletne, zaś konsekwencje lub skutki prawne wynikające z nieprawdziwości lub niekompletności informacji lub oświadczeń złożonych przez ww. Uczestnika obciążają wyłącznie jego. 
  2. Zawarcie i wykonywanie niniejszej umowy podlega prawu polskiemu. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy stosuje się postanowienia prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy lub z nią związane będą poddane w pierwszej instancji pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego w Szczecinie, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami praw Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Strony oświadczają, że niniejsze OWU wraz z innymi dokumentami przekazanymi Uczestnikowi przez Organizatora zawierają całościowe porozumienie pomiędzy stronami odnośnie jakichkolwiek kwestii uregulowanych w Umowie i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia, zarówno ustne, jak pisemne, odnoszące się do jakichkolwiek kwestii uregulowanych w treści UWU lub Umowy. 
  5. W przypadku, jeśli którekolwiek z postanowień OWU okazałoby się nieważne albo też – z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek sądu, bądź organu administracji publicznej – zostałoby uznane za nieważne lub nieskuteczne, wszelkie pozostałe postanowienia OWU pozostaną dla stron wiążące, a zdarzenie takie pozostanie bez wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym, strony zobowiązują się do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy o postanowienia ważne i w pełni skuteczne w świetle prawa lub odpowiedniego orzeczenia, które w sposób możliwie najbliższy oddawać będą cel Umowy.